Техники на безопасност при работа с тръбни кладенци

За да не се изчерпи лимитът на даден кладенец са нужни поредици от действия и навременни мерки. Такива се прилагат от специално бучени екипи и изискват специфични предпазни мерки за безопасна работа. Такива мерки обхващат транспорт, съхранение, прехвърляне на различни реагенти и материали, както и използвана техника.

Хората работещи за профилактика на кладенци и сондажи на тръбни кладенци, провеждащи възстановителни работи, трябва да преминат специален курс по техника на безопасност и оказване на първа помощ.

В работата си и по профилактика на кладенците те работят с киселини и прахообразни реагенти. Най-често използваните реагенти при обработка на кладенците са силно димящите киселини – солна и флуроводородна. Работата с тях изисква по-специални мерки, свързани с вредното действие на отделящите се газообразни анхидиоди.

Транспортирането на силно димящи киселини се извършва в специални херметизирани и осигурени срещу корозия съдове. Такива са пригодени и да издържат на определено налягане.

Лицата работещи по профилактика на кладенци са винаги със защитни киселиноустойчиви костюми, гумени ботуши, гумени ръкавици, престилки и предпазни очила. За защита от отделящите газове използват специални очила.

Техниката за безопасна работа с прахообразни реагенти е сравнително по-опростена, особено когато при разтварянето си не отделят вредните газове. В това отношение най-малко проблеми създават полифосфатите и натриевият хидро сулфит. Транспортирането и складирането на тези продукти се извършва така, че да бъдат предпазени от навлажняване, а складовете, където се съхраняват трябва да отговарят на конкретни изисквания.

Защитата при работа с прахообразни реагенти се състои от противопрахови маски, предпазни очила и подходящо работно облекло. Това са задължителните условия, на които отговарят екипите по изкопаване и поддръжка на кладенци.